[software-liber] Model Statut

Goga Aurelian Liviu liviu la goga.ro
Joi Ian 29 09:53:35 EET 2009


*STATUT*

XYXY este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial,
functionand in conditiile reglementate de prezentul Statut, Actul
Constitutiv, Ordonanta Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si
fundatii, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003 si
alte acte normative incidente in materie.

*Capitolul I
Dispozitii generale*

*Art. 1* Denumirea asociatiei este GRUPUL PENTRU SOFTWARE LIBER - XYXY.
Asociatia are sigla si insemne proprii cu forma si continutul stabilite prin
decizia Consiliului Director.

*Art. 2* Durata asociatiei este nelimitata in timp, cu incepere de la data
dobandirii personalitatii juridice prin inscrierea sa in registrul
asociatiilor si fundatiilor.

*Art. 3* Sediul XYXY poate schimbat in conditiile reglementate de lege si
Statut. Prin Hotarare a Adunarii Generale, XYXY va putea constitui filiale
si alte entitati juridice atat in tara, cat si in strainatate, iar prin
decizie a Consiliului Director, supusa validarii Adunarii Generale, se vor
putea constitui reprezentante precum si alte structuri specializate, fara
personalitate juridica, pentru realizarea anumitor obiective specifice.

*Capitolul II
Scopul si obiectivele Asociatiei*

*Art. 4* XYXY are ca scop promovarea.

*Art. 5* Obiectivele principale ale XYXY sunt:

*Capitolul III
Patrimoniul Asociatiei*

*Art. 6* Patrimoniul initial al XYXY este de ? milioane lei constituit prin
contributia asociatilor, in numerar, suma pe care acestia o aloca in mod
irevocabil realizarii scopului amintit mai sus, contributia fiecarui asociat
fiind de ? de lei.

*Art. 7* Patrimoniul XYXY cuprinzand fonduri banesti si alte drepturi
constituite in favoarea sa in conditiile legii, poate fi completat si
dezvoltat prin contributiile ulterioare ale asociatiilor si ale noilor
membrii , cotizatii, donatii, sponsorizari, subventii de la persoane fizice
sau juridice, venituri din activitati proprii, precum si din alte surse
permise de lege.

*Art. 8* Asociatia poate desfasura in conditiile legii, activitati economice
directe, cu capitalul exclusiv al XYXY, precum si in asociere cu alte
capitaluri. De asemenea, XYXY va putea infiinta Societati comerciale in
conditiile legii. XYXY va putea incheia conventii de cooperare economica sau
cu caracter de mutualitate cu alte persoane juridice romane sau straine.
Sumele rezultate din aceste activitati se vor putea folosi numai pentru
realizarea scopului si obiectivelor XYXY, prevazute in prezentul statut.

*Capitolul IV
Membrii XYXY*

*Art. 9* Poate fi membru XYXY orice persoana fizica sau juridica, indiferent
de nationalitate si cetatenie, care accepta prevederile prezentului Statut
si care sa nu fi efectuat vreo activitate contrara scopului, principiilor si
obiectivelor asociatiei conform articolului 14.

**

*Art. 10* Obtinerea calitatii de membru presupune completarea unei cereri de
aderare si plata unei contributii personale in momentul intrarii in
asociatie. Contributia personala va fi stabilita de catre Adunarea Generala.
Cererea va trebui aprobata de catre Consiliul Director. Decizia va publicata
pe lista de discutii XYXY si poate fi atacata in termen de 5 zile de orice
membru pentru unul din motivele stipulate in art. 14. In cazul unei
contestatii a acesteia pe lista de discutii, Consiliul Director va
reconsidera decizia cu privire la cererea de aderare in termen de 15 zile si
va anunta decizia definitiva pe lista de discutii.


*Art. 11* Membrii au urmatoarele drepturi:

  1. sa participe la intalnirile XYXY;
  2. sa ia cuvantul in cadrul intalnirilor XYXY;
  3. sa aiba acces la informatiile de ordin general care privesc XYXY;
  4. sa participe la intalniri sau proiecte XYXY la nivel local, national
  sau international;
  5. sa-si exprime votul in cadrul intalnirilor XYXY;
  6. sa foloseasca sigla si mentiunea 'Membru XYXY' in prezentarea
  activitatii proprii;
  7. sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Asociatiei
  8. sa sesizeze Asociatia despre problemele care privesc interesele
  generale ale membrilor, in vederea apararii si promovarii acestor interese ;
  9. sa beneficieze, in conditiile stabilite de statut si in Regulamentul
  de Organizare si Functionare, de serviciile Asociatiei;
  10. sa se retraga din asociatie.

*Art. 12* Membrii au urmatoarele obligatii:

  1. sa respecte Actul Constitutiv, Statutul XYXY si Regulamentul de
  Organizare si Functionare;
  2. sa participe la Adunarea Generala sau la sedintele Consiliului
  Director, dupa caz;
  3. sa respecte hotararile adoptate de organele de conducere;
  4. sa achite cotizatia anuala la datele stabilite de Adunarea Generala;
  5. sa contribuie activ la desfasurarea actiunilor propuse si organizate
  de asociatie, la realizarea scopului si obiectivelor acesteia.

*Art. 13* Membrii Asociatiei pierd aceasta calitate, dupa caz, prin:

  1. prin renuntarea la calitate de membru;
  2. prin retragerea calitatii de membru, in cazul in care acesta nu
  plateste cotizatia anuala, sau incalca obligatiile ce-i incumba in baza
  prezentului statut ori devine incompatibil ca urmare a intrarii in unele din
  situatiile prevazute de art. 14.

Pierderea calitatii de membru se constata sau, dupa caz, se decide de
Consiliul Director al XYXY cu 2/3 din voturi. Hotararea poate fi atacata in
fata Adunarii Generale.

*Art. 14* Nu pot fi membri ai XYXY persoanele fizice sau juridice care,
inainte de intrarea in Asociatie sau pe durata apartenentei la aceasta:

  1. au realizat orice activitate care, prin natura sa, poate dauna
  imaginii de echidistanta, impartialitate si buna credinta a XYXY;
  2. au realizat orice activitate sau actiune contrara cu deciziile
  Asociatiei si care ar duce la neindeplinirea scopurilor sau intereselor
  XYXY;
  3. au realizat orice activitate sau actiune defaimatoare la adresa XYXY
  sau a unui membru XYXY.

Cazurile de incompatibilitate se aplica faptelor savarsite atat inainte cat
si dupa infiintarea XYXY. Constatarea incompatibilitatii este de competenta
Consiliului Director, care poate fi sesizat prin act scris despre un anumit
caz de incompatibilitate a unui membru sau viitor membru. Consiliul Director
are obligatia de a informa membrul XYXY cu privire la acuzatiile aduse si sa
ii acorde posibilitatea de aparare.

*Art. 15* Membrii care incalca obligatiile prezentului Statut si al
Regulamentului de Organizare si Functionare pot fi sanctionati de catre
Consiliul Director. Modul de sanctionare, sanctiunile si posibilitatea
atacarii acestora vor fi reglementate prin Regulamentul de Organizare si
Functionare.

*Capitolul V
Organele de conducere, administrare si control ale XYXY*

*Art. 16* Organele Asociatiei sunt:

  1. Adunarea Generala;
  2. Consiliul Director;
  3. Cenzorul.

in raport cu numarul membrilor, cu obiectivul lor de activitate si
interesele lor, Asociatia se poate organiza pe filiale, grupe de lucru si
sectiuni. Acestea vor fi conduse de un Director stabilit prin hotarare a
Consiliului Director.

*Art. 17*

Adunarea Generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea
membrilor. Adunarea Generala se intruneste cel putin o data pe an la
initiativa Presedintelui sau a cel putin o treime dintre membri. Convocarea
Adunarii Generale se face cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita,
prin orice mijloace de comunicare. O data cu convocarea se comunica
membrilor ordinea de zi preliminara, cu prezentarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunarii.


Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale este necesara prezenta a
cel putin jumatate din membri, iar hotararile vor fi luate cu majoritatea
celor prezenti. in cazul in care se discuta modificarea statutului, este
necesara prezenta a cel putin 2/3 din membri.
In situatia in care la Adunarea Generala nu sunt prezenti cel putin jumatate
din membri, se va convoca o noua Adunare Generala, in termen de o luna de la
data primeia, in care se vor putea adopta hotararii valabile indiferent de
numarul de asociati care participa, cu votul majoritatii celor prezenti.

*Art. 18* Adunarea Generala are urmatoarele atributii:

  1. stabileste strategia si obiectivele generale ale Asociatiei;
  2. aproba bugetului de venituri si cheltuieli si bilantul contabil;
  3. alege si revoca Presedintele si membrii Consiliului Director;
  4. alege si revoca Cenzorul sau, dupa caz, membrii Comisiei de Cenzori;
  5. infiinteaza filiale si alte entitati juridice;
  6. hotaraste modificarea actului constitutiv, a Statutului si a
  Regulamentului de Organizare si Functionare;
  7. dispune cu privire la dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum si
  stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare
  8. stabileste cuantumul cotizatiei membrilor XYXY;
  9. aproba rapoartele de activitate si descarcarea de gestiune a membrilor
  Consiliului Director si a presedintelui XYXY
  10. dezbate problemele de interes general si actual al Asociatiei, adopta
  rezolutii care reflecta pozitia membrilor Asociatiei in problemele dezbatute
  si care cuprind concluziile si propunerile de masuri corespunzatoare.

*Art. 19* Consiliul Director este organul executiv al XYXY. Consiliul
Director este compus din Presedinte si 6 membri alesi de catre Adunarea
Generala. Cei 6 membri ai Consiliului Director sunt alesi pe o perioada de 1
an de zile. Nici un membru al Consiliului Director nu poate indeplini o
functie in cadrul XYXY mai mult de patru mandate consecutiv.
Consiliul Director se intruneste cel putin o data la doua luni dupa un
calendar prestabilit si isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin
doua treimi din numarul membrilor sai. Daca acest cvorum nu este indeplinit
se face o noua convocare in maxim 10 zile de la prima si se vor lua decizii
cu majoritate simpla indiferent de numarul membrilor prezenti. Membrii
Consiliului Director trebuie sa fie anuntati cu cel putin trei zile inainte
de fiecare sedinta. Aceasta obligatie revine Presedintelui sau Directorului
Executiv. Presedintele XYXY prezideaza Consiliul Director.

 Cel putin patru membri din Consiliul Director nu trebuie sa primeasca vreun
avantaj material din participarea lor in cadrul XYXY.

*Art. 20* Consiliul Director are urmatoarele atributii:

  1. prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada
  anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul
  contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul
  programelor Asociatiei
  2. incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei
  3. aproba organigrama si politica de personal ale Asociatiei
  4. executa hotararile Adunarii Generale
  5. executa bugetul aprobat de Adunarea Generala
  6. propune Adunarii Generale modificari la Actul Constitutiv si Statut;
  7. aproba afilierea XYXY la organisme nationale sau internationale;
  8. pregateste Adunarile Generale si se ingrijeste de buna desfasurare a
  acestora
  9. aproba cererile de inscriere in Asociatie conform art. 10
  10. decide pierderea calitatii de membru ca urmare a incalcari grave a
  obligatiilor prevazute de Art. 12
  11. decide sanctiunile ce vor fi aplicate membrilor in conformitate cu
  Regulamentul de Organizare si Functionare
  12. elaboreaza un Regulamentul de Organizare si Functionare, care va fi
  aprobat de Adunarea Generala
  13. dezbate problemele de interes general ivite in perioada dintre
  Adunarile Generale si adopta concluzii si hotarari cu masurile
  corespunzatoare;
  14. elaboreaza programe si proiecte care vor fi supuse aprobarii
  urmatoarei sesiuni a Adunarii Generale
  15. elaboreaza de strategii si tactici de punere in aplicare a
  programelor si proiectelor aprobate de catre Adunarea Generala;
  16. desemneaza Directorul Executiv la propunerea Presedintelui Asociatiei
  si il imputerniceste sa execute actiunile ce ii revin conform Regulamentului
  de Organizare si Functionare si celorlalte documente ale Asociatiei
  17. aproba mandatele pentru delegatii Asociatiei care participa la
  reuniuni interne si internationale;
  18. indeplineste orice alte atributii prevazute in Statut sau stabilite
  de Adunarea Generala
  19. publica pe lista de discutii a Asociatiei informari cu privire la
  activitatile desfasurate si deciziile luate

In exercitarea atributiilor sale Consiliul Director adopta decizii prin
majoritatea simpla

*Art.21* Presedintele Asociatiei este ales pe o durata de 2 ani. Odata ales
devine si presedintele Consiliului Director. Presedintele Asociatiei
supravegheaza intreaga activitate a Asociatiei si urmareste aducerea la
indeplinire a hotararilor Adunarii Generale si ale Consiliului Director. El
isi asuma responsabilitatea functionarii XYXY pe durata mandatului sau.

Atributii:

  1. Prezideaza sedintele Adunarilor Generale si ale Consiliului Director
  2. Convoaca Adunarea Generala si asigura buna desfasurare a sa
  3. Reprezinta Asociatia in raporturile cu personalul angajat, cu
  autoritatile publice precum si cu alte persoane fizice sau juridice
  4. Propune Consiliului Director cel putin un candidat pentru postul de
  Director Executiv.

*Art. 22* Directorul Executiv asigura desfasurarea activitatilor curente ale
Asociatiei si realizeaza sarcinile ce ii revin potrivit Regulamentului de
Organizare si Functionare si altor documente ale Asociatiei. El are
urmatoarele atributii:

  1. asigură conducerea operativa a Asociatiei
  2. Participa la sedintele Consiliului Director fara drept de vot
  3. Propune organigrama si politica de personal ale Asociatiei
  4. in exercitarea atributiilor sale, este ajutat de personalul permanent
  angajat al Asociatiei sau poate face apel la servicii ale tertilor, persoane
  fizice si juridice
  5. Stabileste remuneratia personalului permanent angajat
  6. Angajeaza si demite personalul XYXY, in conditiile legii
  7. Stabileste contacte cu parteneri de afaceri, cu administratia de stat,
  organizatii neguvernamentale, cu legislativul, precum si cu organizatii si
  institutii din afara tarii pentru dezvoltarea lobby-ului Asociatiei
  8. Angajeaza Asociatia in relatiile cu partenerii din tara si
  strainatate;
  9. Efectueaza rapoarte pe care le prezinta la fiecare intrunire a
  Consiliului Director privitoare la implementarea activitatilor

*Art. 23* Cenzorul sau membrii Comisiei de Cenzori, dupa caz, sunt numiti
prin hotarare a Adunarii generale, care stabileste si numarul acestora

*Art. 24* in realizarea competentei sale, Cenzorul sau Comisia de
Cenzori :

  - verifică modul în care este administrat patrimoniul asociatiei
  - întocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale în afară de aceste
  rapoarte, cenzorul sau Comisia de Cenzori va întocmi procese-verbale in care
  va consemna toate constatarile, concluziile si recomandarile lor. Aceasta
  vor fi obligatoriu publicate pe lista de discutii XYXY. Presedintele
  Asociatiei raspunde de aducerea la indeplinire a recomandarilor cenzorului
  sau Comisiei de cenzori, fata de care nu si-a exprimat in scris opinia
  divergenta. Poate participa la sedintele Consiliul Director, fara a avea
  insa drept de vot

Cenzorul sau membrii Comisiei de Cenzori au acces liber la toate documente
financiare si de gestiune ale Asociatiei.


Cenzorul sau Comisia de cenzori va putea sa-si exercite oricand controlul
sau, dar nu mai putin de o data pe trimestru.

*Capitolul VI
Dispozitii finale*

*Art. 25* XYXY va ține un registru al hotărârilor Adunării Generale, un
registru al deciziilor adoptate de Consiliul Director , un registru al
constatărilor Cenzorului. XYXY va ține registrul de evidență contabilă în
condițiile stabilite de lege.

*Art. 26* Dizolvarea si Lichidarea XYXY, precum si stabilirea destinatiei
bunurilor ramase dupa lichidare vor fi hotarate de Adunarea Generala. Aceste
bunuri pot fi transmise numai catre persoane juridice de drept privat sau de
drept public cu scop identic sau asemanator. Conditiile si modalitatile de
dizolvare si lichidare sunt cele reglementate de OG 26/2000 cu privire la
asociatii si fundatii.
-- 
Cu stima,
Goga Aurelian Liviu

GOGA AURELIAN LIVIU
-----------------------------------
liviu la goga.ro
Tel: +40 - 720 93 67 93
Fax: +40 - 0368 - 81 40 69
www.goga.ro
-----------------------------------
-- 
Prezentul mesaj este confidential si apartine lui Goga Aurelian Liviu. El se
adreseaza numai persoanei mentionate ca destinatar, precum si altor persoane
autorizate sa-l primeasca. In cazul in care nu sunteti destinatarul vizat,
va aducem la cunostinta ca dezvaluirea, copierea, distribuirea sau initierea
unor actiuni pe baza prezentei informatii sunt strict interzise si atrag
raspunderea juridica. Daca ati primit acest mesaj dintr-o eroare, va rugam
sa ne anuntati imediat, ca raspuns la mesajul de fata, si sa-l stergeti apoi
din sistemul dumneavoastra. Apreciem si va multumim pentru cooperare.

This message is confidential and it is property of Goga Aurelian Liviu. It
is exclusively destined to the person mentioned as addressee, as well as to
any other person authorized to receive it. In case you are not the intended
addressee, we hereby inform you that the disclosure, copying or distribution
of the present information, or the initiation of any action based on it, are
strictly forbidden and determine legal responsibility. If you have received
it by mistake please let us know by reply and then delete it from your
system. We appreciate your cooperation. Thank you!
-------------- partea următoare --------------
Un atașament HTML a fost eliminat  
URL: http://liste.softwareliber.ro/pipermail/gsl/attachments/20090129/ffbe73b3/attachment.htm 


More information about the GSL mailing list