[software-liber] Contract de comodat

Goga Aurelian Liviu liviu la goga.ro
Joi Ian 29 09:56:42 EET 2009


*CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA*

*(COMODAT - BUN IMOBIL)*

* *

Incheiat astazi ................. la .....................................

* *

*I. PARTILE CONTRACTANTE*

1.1. ........................................., reprezentata de

a) D ................................., domiciliat in
....................................., str. ............................ nr.
.............., bloc .........., scara .........., etaj ..........,
apartament ....., sector/judet ......................, nascut la data de
(ziua, luna, anul) ................................ in (localitatea)
......................... sector/judet ............................,
posesorul cartii de identitate seria ......... nr. .......... eliberat de
.........................., cod numeric personal ........................,

 in calitate de *comodatar*, pe de o parte,

 si

1.2. S.C.
.....................................................................................................
S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea)
........................, str. .................................... nr.
............................ bloc ............., scara ..........., etaj
........, apartament ......., judet/sector
......................................., inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului ..........................................., sub nr.
....................... din ..............................., cod fiscal nr.
.......................... din ...................................., avand
contul nr. ..............................................., deschis la
....................................................., reprezentata de
..............................................., cu functia de
..................................., in calitate de *comodant*, pe de alta
parte,au convenit sa incheie prezentul contract de comodat (imprumut de
folosinta), cu respectarea urmatoarelor clauze:

* *

*II. OBIECTUL CONTRACTULUI*

2.1. Comodantul da spre folosinta comodatarului,
.............................................. camere, cu destinatia de
......................................, in suprafata de
................................ mp, cu acces la dependinte din apartamentul
nr. ................, situat in blocul ................, scara
................., etajul .................., din
..............................., str. .................................. nr.
................, apartament care nu este sechestrat sau urmarit. Imobilul
ce formeaza obiectul prezentului contract se afla in circuitul civil si a
intrat in proprietatea comodantului prin ........................ nr.
............................. din .....................................
transcris in Cartea funciara nr. ....................................... din
............................................, anexa la prezentul contract.

2.2. Comodatarul evalueaza folosinta apartamentului, la suma de
....................... (.....................) lei, numai in scopul
stabilirii taxei de timbru.

* *

*III. OBLIGATIILE PARTILOR*

3.1. Obligatiile comodatarului sunt urmatoarele:

  - sa ingrijeasca si sa conserve locuinta ca un bun proprietar;
  - sa foloseasca locuinta conform destinatiei sale, determinata prin
  natura sa;
  - sa suporte toate cheltuielile de folosinta ale locuintei (cheltuieli de
  intretinere, energie electrica si termica, abonament telefon, reparatii,
  precum si orice alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilului);
  - sa predea locuinta libera si in buna stare, la data expirarii
  termenului contractului;
  - raspunde daca locuinta se deterioreaza din vina sa.

3.2. Obligatiile comodantului sunt urmatoarele:

  - sa predea spre folosinta comodatarului ..... camere din imobilul mai
  sus

mentionat;

  - sa raspunda de repararea daunelor cauzate de viciile ascunse ale
  locuintei;

*IV. DURATA CONTRACTULUI*

4.1. Partile au convenit sa incheie prezentul contract de imprumut de
folosinta pe o perioada de ........................ ani, cu posibilitatea de
prelungire pe perioade subsecvente.

4.2. Predarea locuintei va avea loc la data de
..............................., data la care incepe executarea contractului
a carui durata se incheie la data de ......................... 4.3. Intre
comodant si asociatul 1, 2 sau 3, exista un contract de inchiriere
inregistrat sub nr. .............. din ........... la administratia
financiara ........................., contract incheiat in vederea folosirii
acestui spatiu ca sediu al societatii comerciale .................

* *

*V. INCETAREA CONTRACTULUI*

5.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara
interventia instantelor judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:

  - nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la art./pct.,
  din prezentul contract;
  - isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata,
  printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare
  a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.

*sau*

  - in termen de ........ zile de la data primirii notificarii prin care i
  s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod
  necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.

5.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului
contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ......... zile de data
la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra
obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

5.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat)
..................................................... nu inlatura
raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

* *

*VI. LITIGII*

6.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea
prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori
incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.

6.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale
amiabila, partile se

vor adresa instantelor judecatoresti competente.

* *

*VII. CLAUZE FINALE*

7.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional
incheiat intre partile contractante.

7.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta
din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta
intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

7.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de
partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea
intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca
ea a renuntat la acest drept al sau.

7.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ...............
exemplare din care .......................... astazi
........................., data semnarii lui.COMODANT
COMODATAR


-- 
Cu stima,
Goga Aurelian Liviu

GOGA AURELIAN LIVIU
-----------------------------------
liviu la goga.ro
Tel: +40 - 720 93 67 93
Fax: +40 - 0368 - 81 40 69
www.goga.ro
-----------------------------------
-- 
Prezentul mesaj este confidential si apartine lui Goga Aurelian Liviu. El se
adreseaza numai persoanei mentionate ca destinatar, precum si altor persoane
autorizate sa-l primeasca. In cazul in care nu sunteti destinatarul vizat,
va aducem la cunostinta ca dezvaluirea, copierea, distribuirea sau initierea
unor actiuni pe baza prezentei informatii sunt strict interzise si atrag
raspunderea juridica. Daca ati primit acest mesaj dintr-o eroare, va rugam
sa ne anuntati imediat, ca raspuns la mesajul de fata, si sa-l stergeti apoi
din sistemul dumneavoastra. Apreciem si va multumim pentru cooperare.

This message is confidential and it is property of Goga Aurelian Liviu. It
is exclusively destined to the person mentioned as addressee, as well as to
any other person authorized to receive it. In case you are not the intended
addressee, we hereby inform you that the disclosure, copying or distribution
of the present information, or the initiation of any action based on it, are
strictly forbidden and determine legal responsibility. If you have received
it by mistake please let us know by reply and then delete it from your
system. We appreciate your cooperation. Thank you!
-------------- partea urmãtoare --------------
Un ata?ament HTML a fost eliminat  
URL: http://liste.softwareliber.ro/pipermail/gsl/attachments/20090129/f7e6cf33/attachment.htm 


More information about the GSL mailing list