[software-liber] OG 26/2000 actualizata

Goga Aurelian Liviu liviu la goga.ro
Joi Ian 29 09:59:22 EET 2009


Guvernul României
Ordonanþã nr. 26/2000
din 30/01/2000
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 39 din 31/01/2000

cu privire la asociaþii ºi fundaþii@

  __________
  @Text actualizat la data de 22.12.2008. Actul include modificãrile din
urmãtoarele acte:
  - O.G. nr. 37/2003
  - Legea nr. 246/2005
  - Legea nr. 305/2008 publicatã în MOF nr. 855 din 19/12/2008.

  În temeiul dispoziþiilor art. 107 alin. (1) ºi (3) din Constituþia
României ºi ale art. 1 lit. S pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,

  Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã:

  CAPITOLUL I
 Dispoziþii generale

  Art. 1. -
(1) Persoanele fizice ºi persoanele juridice care urmãresc desfãºurarea unor
activitãþi de interes general sau în interesul unor colectivitãþi ori, dupã
caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociaþii ori
fundaþii în condiþiile prezentei ordonanþe.@
  (2) Asociaþiile ºi fundaþiile constituite potrivit prezentei ordonanþe
sunt persoane juridice de drept privat fãrã scop patrimonial.
  (3) Partidele politice, sindicatele ºi cultele religioase nu intrã sub
incidenþa prezentei ordonanþe.
  __________
  @Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr.
246/2005.

  Art. 2. - Prezenta ordonanþã are ca scop crearea cadrului pentru:
  a) exercitarea dreptului la liberã asociere;
  b) promovarea valorilor civice, ale democraþiei ºi statului de drept;
  c) urmãrirea realizãrii unui interes general, local sau de grup;@
  d) facilitarea accesului asociaþiilor ºi fundaþiilor la resurse private
ºi publice;
  e) parteneriatul dintre autoritãþile publice ºi persoanele juridice de
drept privat fãrã scop patrimonial;
  f) respectarea ordinii publice.
  __________
  @Litera c) a fost modificatã prin art. I pct. 2 din Legea nr. 246/2005.

  Art. 3. - Actele juridice de constituire a asociaþiilor ºi fundaþiilor,
încheiate în condiþiile prezentei ordonanþe, sunt guvernate de legea civilã.

  CAPITOLUL II
 Înfiinþarea asociaþiilor ºi a fundaþiilor

  Secþiunea 1
 Constituirea ºi înscrierea asociaþiei

  Art. 4. - Asociaþia este subiectul de drept constituit de trei sau mai
multe persoane care, pe baza unei înþelegeri, pun în comun ºi fãrã drept de
restituire contribuþia materialã, cunoºtinþele sau aportul lor în muncã
pentru realizarea unor activitãþi în interes general, al unor colectivitãþi
sau, dupã caz, în interesul lor personal nepatrimonial.@
  __________
  @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 3 din Legea nr. 246/2005.

  Art. 5. -
(1) Asociaþia dobândeºte personalitate juridicã prin înscrierea în Registrul
asociaþiilor ºi fundaþiilor aflat la grefa judecãtoriei în a cãrei
circumscripþie teritorialã îºi are sediul.
  (2) În temeiul dreptului constituþional la asociere, persoanele fizice
se pot asocia fãrã a constitui o persoanã juridicã atunci când realizarea
scopului propus permite aceasta.
  Art. 6. -
(1) În vederea dobândirii personalitãþii juridice, membrii asociaþi încheie
actul constitutiv ºi statutul asociaþiei, în formã autenticã sau atestatã de
avocat.
  (2) Actul constitutiv cuprinde, sub sancþiunea nulitãþii absolute:
  a) datele de identificare a membrilor asociaþi: numele sau denumirea ºi,
dupã caz, domiciliul sau sediul acestora;
  b) exprimarea voinþei de asociere ºi precizarea scopului propus;
  c) denumirea asociaþiei;
  d) sediul asociaþiei;
  e) durata de funcþionare a asociaþiei - pe termen determinat, cu
indicarea expresã a termenului, sau, dupã caz, pe termen nedeterminat;
  f) patrimoniul iniþial al asociaþiei; activul patrimonial, în valoare de
cel puþin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii
asociaþiei, este alcãtuit din aportul în naturã ºi/sau în bani al
asociaþilor. În cazul aportului în naturã, forma autenticã a actului
constitutiv ºi a statutului este obligatorie;
  g) componenþa nominalã a celor dintâi organe de conducere, administrare
ºi control ale asociaþiei;
  h) persoana sau, dupã caz, persoanele împuternicite sã desfãºoare
procedura de dobândire a personalitãþii juridice;
  i) semnãturile membrilor asociaþi.
  (3) Statutul cuprinde, sub sancþiunea nulitãþii absolute:
  a) elementele prevãzute la alin. (2), cu excepþia celor precizate la lit.
g) ºi h);
  b) precizarea scopului ºi a obiectivelor asociaþiei;
  c) modul de dobândire ºi de pierdere a calitãþii de asociat;
  d) drepturile ºi obligaþiile asociaþilor;
  e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociaþiei;
  f) atribuþiile organelor de conducere, administrare ºi control ale
asociaþiei;
  g) destinaþia bunurilor, în cazul dizolvãrii asociaþiei, cu respectarea
dispoziþiilor art. 60.@
  __________
  @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 4 din Legea nr. 246/2005.

  Art. 7. -
(1) Oricare dintre membrii asociaþi, pe baza împuternicirii date în
condiþiile art. 6 alin. (2) lit. h), poate formula o cerere de înscriere a
asociaþiei în Registrul asociaþiilor ºi fundaþiilor aflat la grefa
judecãtoriei în a cãrei circumscripþie teritorialã urmeazã sã-ºi aibã
sediul.
  (2) Cererea de înscriere va fi însoþitã de urmãtoarele documente:
  a) actul constitutiv;
  b) statutul asociaþiei;
  c) actele doveditoare ale sediului ºi patrimoniului iniþial;
  d) dovada disponibilitãþii denumirii eliberatã de Ministerul Justiþiei
sau, dupã caz, refuzul motivat al eliberãrii acesteia.
  (3) Este interzisã utilizarea în denumirea asociaþiei a unor sintagme sau
cuvinte susceptibile sã creeze confuzie cu denumirea unor autoritãþi sau
instituþii publice de interes naþional ori local.@
  (4) În cazul nerespectãrii dispoziþiilor alin. (3), Ministerul Justiþiei
va refuza motivat eliberarea dovezii disponibilitãþii denumirii.@
  __________
  @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 5 din Legea nr. 246/2005.
  - Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr.
305/2008.

  Art. 8. -
(1) Asociaþia devine persoanã juridicã din momentul înscrierii ei în
Registrul asociaþiilor ºi fundaþiilor.
  (2) În termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere ºi a
documentelor prevãzute la art. 7 alin. (2) judecãtorul desemnat de
preºedintele instanþei verificã legalitatea acestora ºi dispune, prin
încheiere, înscrierea asociaþiei în Registrul asociaþiilor ºi fundaþiilor.
  (2^1) În cadrul procedurii de verificare a legalitãþii cererii de
înscriere ºi a documentelor prevãzute la art. 7 alin. (2), judecãtorul
desemnat de preºedintele instanþei verificã respectarea dispoziþiilor art. 7
alin. (3) ºi poate dispune, prin încheiere motivatã, înscrierea asociaþiei
în Registrul asociaþiilor ºi fundaþiilor, chiar dacã existã un refuz motivat
al Ministerului Justiþiei de a elibera dovada disponibilitãþii denumirii, pe
care îl apreciazã ca neîntemeiat.@
  (3) Odatã cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a dispus
înscrierea se comunicã din oficiu, pentru evidenþa fiscalã, organului
financiar local în a cãrui razã teritorialã se aflã sediul asociaþiei, cu
menþionarea numãrului de înscriere în Registrul asociaþiilor ºi
fundaþiilor.@
  __________
  @Alineatul (2^1) a fost introdus prin art. I pct. 6 din Legea nr.
246/2005.
  - Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 7 din Legea nr.
246/2005.

  Art. 9. -
(1) În cazul în care cerinþele legale pentru constituirea asociaþiei nu sunt
îndeplinite, judecãtorul, la expirarea termenului prevãzut la art. 8 alin.
(2), îl va cita, în camera de consiliu, pe reprezentantul asociaþiei,
punându-i în vedere, în scris, sã remedieze neregularitãþile constatate.@
  (2) Dacã neregularitãþile constatate privesc dispoziþiile art. 40 alin.
(2) din Constituþie, pentru termenul fixat va fi citat ºi parchetul de pe
lângã instanþa sesizatã, cãruia i se vor comunica, în copie, cererea de
înscriere, împreunã cu actul constitutiv ºi statutul asociaþiei. În acest
caz punerea concluziilor de cãtre procuror este obligatorie.@
  __________
  @Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 8 din Legea nr.
246/2005.
  - Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 2 din Legea nr.
305/2008.

  Art. 10. -
(1) În situaþia în care, la termenul fixat, neregularitãþile sunt
înlãturate, judecãtorul, ascultând ºi concluziile procurorului, dacã este
cazul, va lua act despre aceasta prin încheiere, dispunând înscrierea
asociaþiei în Registrul asociaþiilor ºi fundaþiilor.
  (2) În cazul în care neregularitãþile nu au fost înlãturate sau, deºi
legal citat, reprezentantul asociaþiei lipseºte în mod nejustificat,
judecãtorul va respinge cererea de înscriere prin încheiere motivatã.
  (3) Încheierile prevãzute în acest articol se vor pronunþa în cel mult 24
de ore de la închiderea dezbaterilor ºi se vor redacta în termen de cel mult
48 de ore de la pronunþare.
  Art. 11. -
(1) Încheierile de admitere sau de respingere a cererii de înscriere sunt
supuse numai recursului.
  (2) În cazul în care procurorul nu a participat la soluþionarea cererii,
parchetului pe de lângã instanþa sesizatã i se vor comunica ºi copii de pe
actul constitutiv ºi de pe statutul asociaþiei, împreunã cu încheierea de
admitere ori de respingere a cererii de înscriere, dupã caz.
  (3) Termenul de recurs este de 5 zile ºi curge de la data pronunþãrii,
pentru cei care au fost prezenþi, ºi de la data comunicãrii, pentru cei care
au lipsit.
  (4) Recursul se soluþioneazã cu citarea pãrþilor, în camera de consiliu,
de urgenþã ºi cu precãdere. Dispoziþiile art. 10 alin. (3) cu privire la
pronunþarea ºi redactarea hotãrârii se aplicã în mod corespunzãtor.
  Art. 12. -
(1) Înscrierea în Registrul asociaþiilor ºi fundaþiilor, în conformitate cu
art. 8, se efectueazã în ziua rãmânerii irevocabile a încheierii de
admitere, eliberându-se, la cerere, reprezentantului asociaþiei sau
mandatarului acesteia, un certificat de înscriere care va cuprinde:
denumirea asociaþiei, sediul acesteia, durata de funcþionare, numãrul ºi
data înscrierii în Registrul asociaþiilor ºi fundaþiilor.
  (2) În relaþiile cu terþii dovada personalitãþii juridice se face cu
certificatul de înscriere.
  Art. 13. -
(1) Asociaþia îºi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un
numãr minim de 3 membri, organe de conducere proprii ºi un patrimoniu
distinct de cel al asociaþiei.
  (2) Filialele sunt entitãþi cu personalitate juridicã, putând încheia,
în nume propriu, acte juridice în condiþiile stabilite de asociaþie prin
actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispoziþie,
în numele ºi pe seama asociaþiei, numai pe baza hotãrârii prealabile a
consiliului director al asociaþiei.@
  (3) Filiala se constituie prin hotãrârea adunãrii generale a asociaþiei.
Personalitatea juridicã se dobândeºte de la data înscrierii filialei în
Registrul asociaþiilor ºi fundaþiilor.@
  (4) În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociaþiei va depune
cererea de înscriere, împreunã cu hotãrârea de constituire a filialei,
statutul, actul constitutiv, actele doveditoare ale sediului ºi
patrimoniului iniþial ale acesteia, la judecãtoria în a cãrei circumscripþie
teritorialã urmeazã sã-ºi aibã sediul filiala. Dispoziþiile art. 6 ºi ale
art. 9-12 sunt aplicabile în mod corespunzãtor.@
  __________
  @Alineatele (2), (3) ºi (4) au fost modificate prin art. I pct. 9 din
Legea nr. 246/2005.

  Art. 13^1. -
(1) Asociaþia îºi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fãrã
personalitate juridicã.
  (2) Sucursalele se constituie prin hotãrâre a adunãrii generale.
  (3) Sucursalele desfãºoarã activitãþile date în competenþa lor de cãtre
asociaþie.@
  __________
  @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 10 din Legea nr. 246/2005.

  Art. 14. - Dacã asociaþia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse,
urmeazã sã desfãºoare activitãþi pentru care, potrivit legii, sunt necesare
autorizaþii administrative prealabile, aceste activitãþi nu vor putea fi
iniþiate, sub sancþiunea dizolvãrii pe cale judecãtoreascã, decât dupã
obþinerea autorizaþiilor respective.

  Secþiunea a 2-a
 Constituirea ºi înscrierea fundaþiei

  Art. 15. -
(1) Fundaþia este subiectul de drept înfiinþat de una sau mai multe persoane
care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauzã de moarte,
constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent ºi irevocabil, realizãrii
unui scop de interes general sau, dupã caz, al unor colectivitãþi.@
  (2) Activul patrimonial iniþial al fundaþiei trebuie sã includã bunuri
în naturã sau în numerar, a cãror valoare totalã sã fie de cel puþin 100 de
ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundaþiei.
  (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul fundaþiilor al
cãror scop exclusiv, sub sancþiunea dizolvãrii pe cale judecãtoreascã, este
efectuarea operaþiunilor de colectare de fonduri care sã fie puse la
dispoziþia altor asociaþii sau fundaþii, în vederea realizãrii de programe
de cãtre acestea din urmã, activul patrimonial iniþial poate avea o valoare
totalã de cel puþin 20 de ori salariul minim brut pe economie.
  __________
  @Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 11 din Legea nr.
246/2005.

  Art. 16. -
(1) În vederea dobândirii personalitãþii juridice, fondatorul sau, dupã caz,
fondatorii încheie actul constitutiv ºi statutul fundaþiei, în formã
autenticã, sub sancþiunea nulitãþii absolute.
  (2) Actul constitutiv al fundaþiei cuprinde, sub sancþiunea nulitãþii
absolute:
  a) datele de identificare a fondatorului sau, dupã caz, a fondatorilor:
numele sau denumirea ºi, dupã caz, domiciliul sau sediul acestora;
  b) scopul fundaþiei;
  c) denumirea fundaþiei;
  d) sediul fundaþiei;
  e) durata de funcþionare a fundaþiei - pe termen determinat, cu indicarea
expresã a termenului sau, dupã caz, pe termen nedeterminat;
  f) patrimoniul iniþial al fundaþiei;
  g) componenþa nominalã a celor dintâi organe de conducere, administrare
ºi control ale fundaþiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor
organe;
  h) persoana sau persoanele împuternicite sã desfãºoare procedura de
dobândire a personalitãþii juridice;
  i) semnãturile fondatorului sau, dupã caz, ale fondatorilor.
  (3) Statutul cuprinde, sub sancþiunea nulitãþii absolute:
  a) elementele prevãzute la alin. (2), cu excepþia celor de la lit. g) ºi
h);
  b) explicitarea scopului ºi a obiectivelor fundaþiei;
  c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundaþiei;
  d) atribuþiile organelor de conducere, administrare ºi control ale
fundaþiei;
  e) procedura de desemnare ºi de modificare a componenþei organelor de
conducere, administrare ºi control, pe parcursul existenþei fundaþiei;
  f) destinaþia bunurilor, în cazul dizolvãrii fundaþiei, cu respectarea
dispoziþiilor art. 60.
  Art. 17. -
(1) Fundaþia dobândeºte personalitate juridicã prin înscrierea sa în
Registrul asociaþiilor ºi fundaþiilor aflat la grefa judecãtoriei în a cãrei
circumscripþie teritorialã îºi are sediul.
  (2) Cererea de înscriere va fi însoþitã de urmãtoarele documente:
  a) actul constitutiv;
  b) statutul;
  c) acte doveditoare ale sediului ºi patrimoniului iniþial.
  d) dovada disponibilitãþii denumirii eliberatã de Ministerul Justiþiei
sau, dupã caz, refuzul motivat al eliberãrii acesteia.@
  (3) Dispoziþiile art. 7 alin. (1), (3) ºi (4), ale art. 8-12 ºi ale art.
14 se aplicã în mod corespunzãtor.@
  __________
  @Litera d) de la alin. (2) a fost introdusã prin art. I pct. 12 din Legea
nr. 246/2005.
  - Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 3 din Legea nr.
305/2008.

  Art. 18. -
(1) Fundaþia îºi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza
hotãrârii consiliului director, prin care le este alocat patrimoniul.@
  (2) Filiala este condusã de un consiliu director propriu, alcãtuit din
cel puþin 3 membri.
  (3) Dispoziþiile art. 13 alin. (2) ºi (4) se aplicã în mod corespunzãtor.
  __________
  @Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 14 din Legea nr.
246/2005.

  Art. 19. -
(1) Moºtenitorii ºi creditorii personali ai fondatorilor au faþã de fundaþie
aceleaºi drepturi ca ºi în cazul oricãrei alte liberalitãþi fãcute de
fondator.
  (2) Dupã înscrierea fundaþiei în Registrul asociaþiilor ºi fundaþiilor,
nici fondatorii ºi nici moºtenitorii lor nu pot revoca actul constitutiv. De
asemenea, dupã înscriere, actul constitutiv nu mai poate fi atacat nici de
cãtre creditorii personali ai fondatorilor.
  (3) Dacã fundaþia dobândeºte personalitate juridicã dupã decesul
fondatorului, efectele liberalitãþilor fãcute în favoarea fundaþiei anterior
constituirii ei se vor produce de la data actului constitutiv, pentru
fundaþiile înfiinþate prin acte între vii, iar pentru fundaþiile înfiinþate
prin testament, de la data morþii testatorului.@
  __________
  @Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 15 din Legea nr.
246/2005.

  CAPITOLUL III
 Organizarea ºi funcþionarea asociaþiilor ºi a fundaþiilor

  Secþiunea 1
 Organizarea ºi funcþionarea asociaþiei

  Art. 20. - Organele asociaþiei sunt:
  a) adunarea generalã;
  b) consiliul director;
  c) cenzorul sau, dupã caz, comisia de cenzori.
  Art. 21. -
(1) Adunarea generalã este organul de conducere, alcãtuit din totalitatea
asociaþilor.
  (2) Competenþa adunãrii generale cuprinde:
  a) stabilirea strategiei ºi a obiectivelor generale ale asociaþiei;
  b) aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli ºi a bilanþului
contabil;
  c) alegerea ºi revocarea membrilor consiliului director;
  d) alegerea ºi revocarea cenzorului sau, dupã caz, a membrilor comisiei
de cenzori;
  e) înfiinþarea de filiale;
  f) modificarea actului constitutiv ºi a statutului;
  g) dizolvarea ºi lichidarea asociaþiei, precum ºi stabilirea destinaþiei
bunurilor rãmase dupã lichidare;
  h) orice alte atribuþii prevãzute în lege sau în statut.
  (3) Schimbarea sediului poate fi hotãrâtã de cãtre consiliul director,
dacã aceastã atribuþie este prevãzutã expres în statut.
  (4) Adunarea generalã se întruneºte cel puþin o datã pe an ºi are drept
de control permanent asupra organelor prevãzute la art. 20 lit. b) ºi c).
  (5) Regulile privind organizarea ºi funcþionarea adunãrii generale se
stabilesc prin statut.
  Art. 22. -
(1) Asociatul care, într-o anumitã problemã supusã hotãrârii adunãrii
generale, este interesat personal sau prin soþul sãu, ascendenþii sau
descendenþii sãi, rudele în linie colateralã sau afinii sãi pânã la gradul
al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare ºi nici la vot.
  (2) Asociatul care încalcã dispoziþiile alin. (1) este rãspunzãtor de
daunele cauzate asociaþiei dacã fãrã votul sãu nu s-ar fi putut obþine
majoritatea cerutã.
  Art. 23. -
(1) Hotãrârile luate de adunarea generalã în limitele legii, ale actului
constitutiv ºi ale statutului sunt obligatorii chiar ºi pentru membrii
asociaþi care nu au luat parte la adunarea generalã sau au votat împotrivã.@
  (2) Hotãrârile adunãrii generale, contrare legii, actului constitutiv
sau dispoziþiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiþie de cãtre
oricare dintre membrii asociaþi care nu au luat parte la adunarea generalã
sau care au votat împotrivã ºi au cerut sã se insereze aceasta în
procesul-verbal de ºedinþã, în termen de 15 zile de la data când au luat
cunoºtinþã despre hotãrâre sau de la data când a avut loc ºedinþa, dupã
caz.@
  (3) Cererea de anulare se soluþioneazã în camera de consiliu de cãtre
judecãtoria în circumscripþia cãreia asociaþia îºi are sediul. Hotãrârea
instanþei este supusã numai recursului.
  __________
  @Alineatele (1) ºi (2) au fost modificate prin art. I pct. 16 din Legea
nr. 246/2005.

  Art. 24. -
(1) Consiliul director asigurã punerea în executare a hotãrârilor adunãrii
generale. El poate fi alcãtuit ºi din persoane din afara asociaþiei, în
limita a cel mult o pãtrime din componenþa sa.
  (2) În exercitarea competenþei sale, consiliul director:
  a) prezintã adunãrii generale raportul de activitate pe perioada
anterioarã, executarea bugetului de venituri ºi cheltuieli, bilanþul
contabil, proiectul bugetului de venituri ºi cheltuieli ºi proiectul
programelor asociaþiei;
  b) încheie acte juridice în numele ºi pe seama asociaþiei;
  c) aprobã organigrama ºi politica de personal ale asociaþiei, dacã prin
statut nu se prevede altfel;
  d) îndeplineºte orice alte atribuþii prevãzute în statut sau stabilite de
adunarea generalã.
  (3) Regulile generale privind organizarea ºi funcþionarea consiliului
director se stabilesc prin statut. Consiliul director îºi poate elabora un
regulament intern de funcþionare.
  (4) Nu poate fi membru al consiliului director, iar dacã era, pierde
aceastã calitate orice persoanã care ocupã o funcþie de conducere în cadrul
unei instituþii publice, dacã asociaþia respectivã are ca scop sprijinirea
activitãþii acelei instituþii publice.
  Art. 25. - Dispoziþiile art. 22 se aplicã în mod corespunzãtor ºi
membrilor consiliului director. Deciziile consiliului director, contrare
legii, actului constitutiv sau statutului asociaþiei pot fi atacate în
justiþie, în condiþiile prevãzute la art. 23.
  Art. 26. - Consiliul director poate împuternici una sau mai multe
persoane cu funcþii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de
asociat ori sunt strãine de asociaþie, pentru a exercita atribuþiile
prevãzute la art. 24 alin. (2) lit. b) ºi d).
  Art. 27. -
(1) Actul constitutiv poate prevedea numirea unui cenzor sau a unei comisii
de cenzori.
  (2) Dacã numãrul asociaþilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor
este obligatorie. Acesta poate fi o persoanã din afara asociaþiei.
  (3) În cazul în care asociaþia nu are obligaþia numirii unui cenzor,
fiecare dintre asociaþi care nu este membru al consiliului director poate
exercita dreptul de control.@
  __________
  @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 17 din Legea nr. 246/2005.

  Art. 27^1. -
(1) Pentru asociaþiile cu mai mult de 100 de membri înscriºi pânã la data
întrunirii ultimei adunãri generale, controlul financiar intern se exercitã
de cãtre o comisie de cenzori.
  (2) Comisia de cenzori este alcãtuitã dintr-un numãr impar de membri.
Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.
  (3) Cel puþin unul dintre cenzori trebuie sã fie contabil autorizat sau
expert contabil, în condiþiile legii.
  (4) Regulile generale de organizare ºi funcþionare a comisiei de cenzori
se aprobã de adunarea generalã. Comisia de cenzori îºi poate elabora un
regulament intern de funcþionare.@
  __________
  @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 18 din Legea nr. 246/2005.

  Art. 27^2. - În realizarea competenþei sale cenzorul sau, dupã caz,
comisia de cenzori:
  a) verificã modul în care este administrat patrimoniul asociaþiei;
  b) întocmeºte rapoarte ºi le prezintã adunãrii generale;
  c) poate participa la ºedinþele consiliului director, fãrã drept de vot;
  d) îndeplineºte orice alte atribuþii prevãzute în statut sau stabilite de
adunarea generalã.@
  __________
  @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 18 din Legea nr. 246/2005.

  Secþiunea a 2-a
 Organizarea ºi funcþionarea fundaþiei

  Art. 28. - Organele fundaþiei sunt:
  a) consiliul director;
  b) cenzorul sau, dupã caz, comisia de cenzori.
  Art. 29. -
(1) Consiliul director al fundaþiei este organul de conducere ºi de
administrare al acesteia.
  (2) Consiliul director asigurã realizarea scopului ºi obiectivelor
fundaþiei, exercitând urmãtoarele atribuþii:
  a) stabilirea strategiei generale ºi a programelor fundaþiei;
  b) aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli ºi a bilanþului
contabil;
  c) alegerea ºi revocarea cenzorului sau, dupã caz, a membrilor comisiei
de cenzori;
  d) înfiinþarea de filiale;
  e) încheierea de acte juridice, în numele ºi pe seama fundaþiei;
  f) executarea bugetului de venituri ºi cheltuieli;
  g) aprobarea organigramei ºi a strategiei de personal ale fundaþiei;
  h) modificarea statutului fundaþiei;
  i) îndeplinirea oricãror alte atribuþii prevãzute în lege sau în statut.
  (3) Regulile generale privind organizarea ºi funcþionarea consiliului
director se stabilesc prin statut. Consiliul director îºi poate elabora un
regulament intern de funcþionare.
  (4) Dispoziþiile art. 22 ºi 24 alin. (4) se aplicã în mod corespunzãtor
ºi în ceea ce priveºte membrii consiliului director. Deciziile contrare
legii, actului constitutiv sau statutului fundaþiei pot fi atacate în
justiþie, în condiþiile prevãzute la art. 23, de fondator sau de oricare
dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a votat împotrivã ºi a
cerut sã se insereze aceasta în procesul-verbal de ºedinþã.
  (5) Schimbarea scopului fundaþiei se face numai de cãtre fondator sau de
majoritatea fondatorilor în viaþã. Dacã nici unul dintre fondatori nu mai
este în viaþã, schimbarea scopului fundaþiei se face numai cu întrunirea
votului a patru cincimi din numãrul membrilor consiliului director.
  (6) În toate cazurile, schimbarea scopului fundaþiei se poate face numai
dacã acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacã acesta nu
mai poate fi îndeplinit.
  (7) Prevederile art. 26 se aplicã în mod corespunzãtor în privinþa
atribuþiilor prevãzute la alin. (2) lit. e) ºi i).
  Art. 30. -
(1) Consiliul director se compune din cel puþin 3 membri desemnaþi de
fondator sau, dupã caz, de fondatori, la momentul constituirii fundaþiei.
  (2) În cazul în care, pe parcursul funcþionãrii fundaþiei, componenþa
consiliului director nu se poate modifica în condiþiile stabilite de statut,
instanþa prevãzutã la art. 17 va desemna, pe cale de ordonanþã
preºedinþialã, la cererea oricãrei persoane interesate, persoanele care vor
intra în componenþa consiliului director.
  Art. 31. -
(1) Comisia de cenzori este alcãtuitã dintr-un numãr impar de membri.
  (2) Dispoziþiile art. 27 se aplicã în mod corespunzãtor.
  Art. 32. - În cazul în care actul constitutiv nu cuprinde componenþa
nominalã a celor dintâi organe ale fundaþiei, ci numai regulile stabilite de
fondatori pentru desemnarea membrilor acestora ºi dacã nici unul dintre
fondatori nu mai este în viaþã la data constituirii fundaþiei, dispoziþiile
art. 30 alin. (2) se aplicã în mod corespunzãtor.

  CAPITOLUL IV
 Modificarea actului constitutiv ºi a statutului

asociaþiei sau fundaþiei

  Art. 33. -
(1) Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociaþiei se face prin
înscrierea modificãrii în Registrul asociaþiilor ºi fundaþiilor aflat la
grefa judecãtoriei în a cãrei circumscripþie teritorialã îºi are sediul
asociaþia, cu aplicarea corespunzãtoare a prevederilor art. 8-12.
  (2) Cererea de înscriere a modificãrii va fi însoþitã de hotãrârea
adunãrii generale, iar în cazul modificãrii sediului, de hotãrârea
consiliului director.
  (3) Despre schimbarea sediului se va face menþiune, dacã este cazul, atât
în Registrul asociaþiilor ºi fundaþiilor aflat la grefa judecãtoriei
vechiului sediu, cât ºi în cel aflat la grefa judecãtoriei noului sediu. În
acest scop, o copie a încheierii prin care s-a dispus schimbarea sediului va
fi comunicatã din oficiu judecãtoriei în circumscripþia cãreia asociaþia
urmeazã sã-ºi aibã noul sediu.@
  __________
  @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 19 din Legea nr. 246/2005.

  Art. 34. - Dispoziþiile art. 33 se aplicã în mod corespunzãtor în cazul
modificãrii actului constitutiv sau a statutului fundaþiei.@
  __________
  @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 20 din Legea nr. 246/2005.

  Art. 34^1. -
(1) Fuziunea se face prin absorbþia unei asociaþii de cãtre o altã asociaþie
sau prin contopirea a douã ori mai multe asociaþii pentru a alcãtui o
asociaþie nouã.
  (2) Divizarea se face prin împãrþirea întregului patrimoniu al unei
asociaþii care îºi înceteazã existenþa între douã sau mai multe asociaþii
existente ori care iau astfel fiinþã.
  (3) Dispoziþiile alin. (1) ºi (2) se aplicã ºi în cazul fuziunii sau
divizãrii unei fundaþii.@
  __________
  @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 21 din Legea nr. 246/2005.

  Art. 34^2. -
(1) În cazul asociaþiilor, decizia de fuziune sau de divizare se ia prin
hotãrârea a cel puþin douã treimi din numãrul total al membrilor organului
de conducere.
  (2) În cazul fundaþiilor, dispoziþiile art. 29 alin. (5) se aplicã în
mod corespunzãtor.@
  __________
  @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 21 din Legea nr. 246/2005.

  Art. 34^3. - Dispoziþiile art. 39-44 din Decretul nr. 31/1954 privitor la
persoanele fizice ºi persoanele juridice se aplicã în mod corespunzãtor.@
  __________
  @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 21 din Legea nr. 246/2005.

  CAPITOLUL V
 Federaþia

  Art. 35. -
(1) Douã sau mai multe asociaþii sau fundaþii se pot constitui în federaþie.
  (2) Federaþiile dobândesc personalitate juridicã proprie ºi funcþioneazã
în condiþiile prevãzute de prezenta ordonanþã pentru asociaþiile fãrã scop
patrimonial, condiþii care li se aplicã în mod corespunzãtor, cu excepþiile
stabilite în prezentul capitol.
  (3) Cererea de înscriere se soluþioneazã de tribunalul în circumscripþia
cãruia federaþia urmeazã sã îºi aibã sediul.
  Art. 36. -
(1) Federaþia devine persoanã juridicã din momentul înscrierii sale în
Registrul federaþiilor aflat la grefa tribunalului prevãzut la art. 35 alin.
(3).
  (2) Asociaþiile sau fundaþiile care constituie o federaþie îºi pãstreazã
propria personalitate juridicã, inclusiv propriul patrimoniu.
  Art. 37. -
(1) În cazul dizolvãrii federaþiilor, dacã nu se prevede altfel în lege sau
în statut, bunurile rãmase în urma lichidãrii se transmit, în cote egale,
cãtre persoanele juridice constituente.
  (2) Dispoziþiile alin. (1) se aplicã prin asemãnare ºi în cazul
retragerii din federaþie a unei asociaþii sau fundaþii.
  (3) Retragerea din federaþie se poate face numai în urma aprobãrii de
cãtre cenzori sau experþi independenþi a unui raport cu privire la
exerciþiul financiar.@
  __________
  @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 22 din Legea nr. 246/2005.

  CAPITOLUL VI
 Asociaþiile, fundaþiile ºi federaþiile recunoscute

ca fiind de utilitate publicã@
  __________
  @Titlul capitolului VI a fost modificat prin art. I pct. 23 din Legea nr.
246/2005.

  Art. 38. -
(1) O asociaþie sau o fundaþie poate fi recunoscutã de Guvernul României ca
fiind de utilitate publicã dacã sunt întrunite cumulativ urmãtoarele
condiþii:
  a) activitatea acesteia se desfãºoarã în interes general sau al unor
colectivitãþi, dupã caz;
  b) funcþioneazã de cel puþin 3 ani;
  c) prezintã un raport de activitate din care sã rezulte desfãºurarea unei
activitãþi anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori
proiecte specifice scopului sãu, însoþit de situaþiile financiare anuale ºi
de bugetele de venituri ºi cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei
depunerii cererii privind recunoaºterea statutului de utilitate publicã;
  d) valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori
în parte este cel puþin egalã cu valoarea patrimoniului iniþial.@
  (2) Guvernul României, prin organul sãu de specialitate, poate, la
propunerea autoritãþii administrative competente, sã acorde o dispensã de la
îndeplinirea condiþiilor prevãzute la alin. (1) lit. a) ºi b), dacã:
  a) asociaþia sau fundaþia solicitantã a rezultat din fuziunea a douã sau
mai multe asociaþii ori fundaþii preexistente; ºi
  b) fiecare dintre asociaþiile sau fundaþiile preexistente ar fi
îndeplinit cele douã condiþii, dacã ar fi formulat solicitarea în mod
independent.@
  __________
  @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 13 din O.G. nr. 37/2003.
  - Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 24 din Legea nr.
246/2005.

  Art. 38^1. - În sensul prezentei ordonanþe, prin utilitate publicã se
înþelege orice activitate care se desfãºoarã în domenii de interes public
general sau al unor colectivitãþi.@
  __________
  @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 25 din Legea nr. 246/2005.

  Art. 39. -
(1) Recunoaºterea unei asociaþii sau fundaþii de utilitate publicã se face
prin hotãrâre a Guvernului. În acest scop, asociaþia sau fundaþia interesatã
adreseazã o cerere Secretariatului General al Guvernului, care o înainteazã,
în termen de 15 zile, ministerului sau organului de specialitate al
administraþiei publice centrale în a cãrui sferã de competenþã îºi
desfãºoarã activitatea.@
  (1^1) Cererea prevãzutã la alin. (1) va fi însoþitã, pe lângã dovada
îndeplinirii condiþiilor prevãzute la art. 38 alin. (1), de urmãtoarele
documente:
  a) copii de pe actul constitutiv ºi de pe statutul asociaþiei sau
fundaþiei;
  b) copie de pe dovada dobândirii personalitãþii juridice;
  c) dovada privind bonitatea asociaþiei sau fundaþiei, emisã de banca la
care are deschis contul;
  d) copie de pe dovada privind situaþia juridicã a sediului asociaþiei sau
fundaþiei;
  e) numele ºi adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea ºi sediul
persoanelor juridice, cu care asociaþia sau fundaþia colaboreazã în mod
frecvent în vederea realizãrii obiectului sãu de activitate pentru care
aceasta solicitã recunoaºterea statutului de utilitate publicã.@
  (2) Conflictele de competenþã apãrute între autoritãþile publice
prevãzute la alin. (1) privind înregistrarea cererii se soluþioneazã, la
sesizarea oricãreia dintre pãrþi, de cãtre Secretariatul General al
Guvernului, în termen de 5 zile de la data înregistrãrii sesizãrii.
  (3) În vederea stabilirii autoritãþii prevãzute la alin. (1), persoanele
interesate sunt obligate sã punã la dispoziþie Secretariatului General al
Guvernului toate informaþiile necesare rezolvãrii cererii.@
  __________
  @Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 26 din Legea nr.
246/2005.
  - Alineatul (1^1) a fost introdus prin art. I pct. 27 din Legea nr.
246/2005.
  - Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 28 din Legea nr.
246/2005.

  Art. 40. -
(1) Autoritatea administrativã competentã este obligatã ca, în termen de 60
de zile, sã examineze cererea ºi îndeplinirea condiþiilor prevãzute de lege.
În cazul în care constatã îndeplinirea acestor condiþii, autoritatea
administrativã competentã va propune Guvernului României recunoaºterea. În
caz contrar aceasta va transmite persoanelor juridice solicitante un rãspuns
motivat, în termen de 30 de zile de la data luãrii deciziei.
  (2) În cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii prevãzute la
alin. (1), precum ºi a tuturor documentelor necesare luãrii deciziei,
Guvernul României decide asupra propunerii de recunoaºtere. Dacã propunerea
se respinge, soluþia va fi comunicatã asociaþiei sau fundaþiei de cãtre
autoritatea administrativã la care s-a înregistrat cererea de recunoaºtere,
în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii ºi a documentelor
necesare luãrii deciziei.@
  __________
  @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 29 din Legea nr. 246/2005.

  Art. 41. - Recunoaºterea utilitãþii publice conferã asociaþiei sau
fundaþiei urmãtoarele drepturi ºi obligaþii:
  a) dreptul de a i se atribui în folosinþã gratuitã bunurile proprietate
publicã;@
  b) Abrogat;@
  c) dreptul de a menþiona în toate documentele pe care le întocmeºte cã
asociaþia sau fundaþia este recunoscutã ca fiind de utilitate publicã;
  d) obligaþia de a menþine cel puþin nivelul activitãþii ºi performanþele
care au determinat recunoaºterea;
  e) obligaþia de a comunica autoritãþii administrative competente orice
modificãri ale actului constitutiv ºi ale statutului, precum ºi rapoartele
de activitate ºi situaþiile financiare anuale; autoritatea administrativã
are obligaþia sã asigure consultarea acestor documente de cãtre orice
persoanã interesatã;@
  f) obligaþia de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la
încheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate ºi situaþiile
financiare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum ºi
în Registrul naþional al persoanelor juridice fãrã scop patrimonial. Modelul
extrasului situaþiilor financiare se aprobã prin ordin al ministrului
finanþelor publice.@
  __________
  @Literele a), e) ºi f) au fost modificate prin art. I pct. 30 din Legea
nr. 246/2005.
  - Litera b) a fost abrogatã prin art. I pct. 31 din Legea nr. 246/2005.

  Art. 42. -
(1) Recunoaºterea utilitãþii publice se face pe duratã nedeterminatã.
  (2) În cazul în care asociaþia sau fundaþia nu mai îndeplineºte una sau
mai multe dintre condiþiile care au stat la baza recunoaºterii utilitãþii
publice, Guvernul, la propunerea autoritãþii administrative competente sau a
Ministerului Justiþiei, va retrage actul de recunoaºtere.
  (3) Retragerea va interveni ºi în situaþia neîndeplinirii obligaþiilor
prevãzute la art. 41.
  (4) Împrejurãrile prevãzute la alin. (2) ºi (3) pot fi sesizate
autoritãþii administrative competente, Ministerului Justiþiei sau Guvernului
de cãtre orice persoanã fizicã sau persoanã juridicã interesatã.@
  __________
  @Alineatul (4) a fost modificat prin art. I pct. 32 din Legea nr.
246/2005.

  Art. 43. -
(1) În evidenþele contabile ale asociaþiei sau fundaþiei se vor înregistra
separat bunurile achiziþionate sau edificate din bani publici. În cazul
dizolvãrii asociaþiei sau fundaþiei recunoscute ca fiind de utilitate
publicã, bunurile provenite din resurse bugetare ºi rãmase în urma
lichidãrii se vor repartiza, prin hotãrâre a Guvernului, cãtre alte
asociaþii ori fundaþii cu scop similar sau cãtre instituþii publice cu
acelaºi obiect de activitate.
  (2) În cazul dizolvãrii, celelalte bunuri rãmase în patrimoniul
asociaþiei sau fundaþiei vor fi repartizate conform dispoziþiilor art. 60.@
  __________
  @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 30 din Legea nr. 246/2005.

  Art. 44. - Litigiile referitoare la recunoaºterea utilitãþii publice a
asociaþiilor ºi fundaþiilor se soluþioneazã potrivit Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004.@
  __________
  @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 34 din Legea nr. 246/2005.

  Art. 45. -
(1) Dispoziþiile prezentului capitol referitoare la condiþiile recunoaºterii
statutului de utilitate publicã, precum ºi la drepturile ºi obligaþiile
asociaþiilor sau fundaþiilor recunoscute ca fiind de utilitate publicã se
aplicã în mod corespunzãtor ºi federaþiilor.
  (2) O federaþie poate fi recunoscutã de Guvernul României ca fiind de
utilitate publicã dacã cel puþin douã treimi din numãrul asociaþiilor ºi
fundaþiilor care o alcãtuiesc sunt recunoscute ca fiind de utilitate
publicã.@
  __________
  @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 35 din Legea nr. 246/2005.

  CAPITOLUL VII
 Veniturile

  Art. 46. -
(1) Veniturile asociaþiilor sau federaþiilor provin din:
  a) cotizaþiile membrilor;
  b) dobânzile ºi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile,
în condiþii legale;
  c) dividendele societãþilor comerciale înfiinþate de asociaþii sau de
federaþii;
  d) venituri realizate din activitãþi economice directe;
  e) donaþii, sponsorizãri sau legate;
  f) resurse obþinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;@
  g) alte venituri prevãzute de lege.
  (2) Veniturile fundaþiilor sunt cele prevãzute la alin. (1) lit. b)-g).
  __________
  @Litera f) de la alin. (1) a fost modificatã prin art. I pct. 36 din
Legea nr. 246/2005.

  Art. 47. - Asociaþiile, fundaþiile ºi federaþiile pot înfiinþa societãþi
comerciale. Dividendele obþinute de asociaþii, fundaþii ºi federaþii din
activitãþile acestor societãþi comerciale, dacã nu se reinvestesc în
aceleaºi societãþi comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru
realizarea scopului asociaþiei, fundaþiei sau federaþiei.@
  __________
  @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 37 din Legea nr. 246/2005.

  Art. 48. - Asociaþiile, fundaþiile ºi federaþiile pot desfãºura orice
alte activitãþi economice directe dacã acestea au caracter accesoriu ºi sunt
în strânsã legãturã cu scopul principal al persoanei juridice.@
  __________
  @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 38 din Legea nr. 246/2005.

  CAPITOLUL VIII
 Relaþiile cu autoritãþile publice

  Art. 49. -
(1) Autoritãþile administraþiei publice locale vor sprijini persoanele
juridice constituite în temeiul prezentei ordonanþe prin:
  a) punerea la dispoziþia acestora, în funcþie de posibilitãþi, a unor
spaþii pentru sedii, în condiþiile legii;
  b) atribuirea, în funcþie de posibilitãþi, a unor terenuri în scopul
ridicãrii de construcþii necesare desfãºurãrii activitãþii lor.
  (2) Autoritãþile administraþiei publice locale întocmesc liste de
prioritate pentru atribuirea imobilelor prevãzute la alin. (1). Listele de
prioritate se realizeazã pe baza unor proceduri de evaluare cuprinzând în
mod explicit criteriile folosite. Autoritãþile au obligaþia de a face
publice aceste proceduri înainte de utilizarea lor.@
  __________
  @Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 39 din Legea nr.
246/2005.

  Art. 50. - Autoritãþile publice sunt obligate sã punã la dispoziþia
asociaþiilor, fundaþiilor ºi federaþiilor informaþiile de interes public, în
condiþiile legii.
  Art. 51. -
(1) În cadrul Camerelor Parlamentului, Administraþiei Prezidenþiale,
aparatului de lucru al Guvernului, instituþiei Avocatul Poporului,
autoritãþilor administrative autonome, ministerelor, al celorlalte organe de
specialitate ale administraþiei publice centrale ºi autoritãþilor
administraþiei publice locale funcþioneazã structuri pentru relaþia cu
mediul asociativ. Acolo unde asemenea structuri lipsesc, ele se vor
constitui.
  (2) Autoritãþile publice menþionate la alin. (1) se vor consulta cu
reprezentanþii asociaþiilor ºi fundaþiilor care îºi desfãºoarã activitatea
în sfera lor de competenþã, în vederea stabilirii unor programe sau
activitãþi comune.@
  __________
  @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 40 din Legea nr. 246/2005.

  Art. 52. -
(1) Dupã constituirea lor, asociaþiile, fundaþiile ºi federaþiile interesate
vor solicita autoritãþilor administrative autonome, ministerelor, celorlalte
organe de specialitate ale administraþiei publice centrale ºi autoritãþilor
administraþiei publice locale sã fie luate în evidenþa acestora, în funcþie
de domeniul în care activeazã.
  (2) Autoritãþile publice prevãzute la alin. (1) sunt obligate sã þinã
evidenþa asociaþiilor ºi fundaþiilor care li s-au adresat în acest scop.
  (3) Conflictele de competenþã apãrute între autoritãþile publice
prevãzute la alin. (1) privind luarea în evidenþã se soluþioneazã, la
cererea oricãreia dintre pãrþi, de cãtre Secretariatul General al Guvernului
în termen de 5 zile de la data sesizãrii. Dispoziþiile art. 39 alin. (3) se
aplicã în mod corespunzãtor.
  (4) În toate cazurile, Ministerul Justiþiei va comunica, spre informare,
autoritãþilor publice competente prevãzute la alin. (1) copii de pe
hotãrârile judecãtoreºti rãmase irevocabile, precum ºi de pe înscrisurile
doveditoare, în termen de 5 zile de la primirea documentelor prevãzute la
art. 74.
  Art. 53. - Litigiile nãscute în legãturã cu aplicarea dispoziþiilor
prezentului capitol se soluþioneazã în conformitate cu Legea nr. 554/2004.@
  __________
  @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 41 din Legea nr. 246/2005.

  CAPITOLUL IX
 Dizolvarea ºi lichidarea

  Secþiunea 1
 Dizolvarea

  Art. 54. -
(1) Asociaþiile ºi federaþiile se dizolvã:
  a) de drept;
  b) prin hotãrârea judecãtoriei sau a tribunalului, dupã caz;
  c) prin hotãrârea adunãrii generale.
  (2) Fundaþiile se dizolvã:
  a) de drept;
  b) prin hotãrârea judecãtoriei.
  Art. 55. -
(1) Asociaþia se dizolvã de drept prin:
  a) împlinirea duratei pentru care a fost constituitã;
  b) realizarea sau, dupã caz, imposibilitatea realizãrii scopului pentru
care a fost constituitã, dacã în termen de 3 luni de la constatarea unui
astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
  c) imposibilitatea constituirii adunãrii generale sau a consiliului
director în conformitate cu statutul asociaþiei, dacã aceastã situaþie
dureazã mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea
generalã sau, dupã caz, consiliul director trebuia sã se constituie;@
  d) reducerea numãrului de asociaþi sub limita fixatã de lege, dacã acesta
nu a fost complinit timp de 3 luni.
  (2) Constatarea dizolvãrii se realizeazã prin hotãrârea judecãtoriei în a
cãrei circumscripþie se aflã sediul asociaþiei, la cererea oricãrei persoane
interesate.
  __________
  @Litera c) de la alin. (1) a fost modificatã prin art. I pct. 42 din
Legea nr. 246/2005.

  Art. 56. -
(1) Asociaþia se dizolvã, prin hotãrâre judecãtoreascã, la cererea oricãrei
persoane interesate:
  a) când scopul sau activitatea asociaþiei a devenit ilicitã sau contrarã
ordinii publice;
  b) când realizarea scopului este urmãritã prin mijloace ilicite sau
contrare ordinii publice;
  c) când asociaþia urmãreºte un alt scop decât cel pentru care s-a
constituit;
  d) când asociaþia a devenit insolvabilã;
  e) în cazul prevãzut la art. 14.
  (2) Instanþa competentã sã hotãrascã dizolvarea este judecãtoria în
circumscripþia cãreia asociaþia îºi are sediul.@
  __________
  @Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 43 din Legea nr.
246/2005.

  Art. 57. - Asociaþia se poate dizolva ºi prin hotãrârea adunãrii
generale. În termen de 15 zile de la data ºedinþei de dizolvare, hotãrârea
adunãrii generale se depune la judecãtoria în a cãrei circumscripþie
teritorialã îºi are sediul, pentru a fi înscrisã în Registrul asociaþiilor
ºi fundaþiilor.@
  __________
  @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 44 din Legea nr. 246/2005.

  Art. 58. - Fundaþia se dizolvã de drept în cazurile prevãzute la art. 55
alin. (1) lit. a) ºi b), precum ºi în situaþia imposibilitãþii constituirii
consiliului director în conformitate cu statutul fundaþiei, dacã aceastã
situaþie dureazã mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului,
consiliul director trebuia constituit. Dispoziþiile art. 55 alin. (2) se
aplicã în mod corespunzãtor.
  Art. 59. - Dizolvarea fundaþiei prin hotãrâre judecãtoreascã se face în
condiþiile art. 56, care se aplicã în mod corespunzãtor, precum ºi în cazul
nerespectãrii dispoziþiilor art. 15 alin. (3).
  Art. 60. -
(1) În cazul dizolvãrii asociaþiei sau fundaþiei, bunurile rãmase în urma
lichidãrii nu se pot transmite cãtre persoane fizice.
  (2) Aceste bunuri pot fi transmise cãtre persoane juridice de drept
privat sau de drept public cu scop identic sau asemãnãtor, printr-o
procedurã stabilitã în statutul asociaþiei sau al fundaþiei.
  (3) Dacã în termen de 6 luni de la terminarea lichidãrii lichidatorii nu
au reuºit sã transmitã bunurile în condiþiile alin. (2), precum ºi în cazul
în care statutul asociaþiei sau al fundaþiei nu prevede o procedurã de
transmitere a bunurilor ori dacã prevederea este contrarã legii sau ordinii
publice, bunurile rãmase dupã lichidare vor fi atribuite de instanþa
competentã unei persoane juridice cu scop identic sau asemãnãtor.
  (4) În cazul în care asociaþia sau fundaþia a fost dizolvatã pentru
motivele prevãzute la art. 56 alin. (1) lit. a) - c), bunurile rãmase dupã
lichidare vor fi preluate de cãtre stat, prin Ministerul Finanþelor, sau,
dupã caz, de comuna sau oraºul în a cãrui razã teritorialã asociaþia sau
fundaþia îºi avea sediul, dacã aceasta din urmã era de interes local.
  (5) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal
de predare-preluare, dacã prin acesta nu s-a stabilit o datã ulterioarã.

  Secþiunea a 2-a
 Lichidarea

  Art. 61. -
(1) În cazurile de dizolvare prevãzute de art. 55, 56, 58 ºi 59,
lichidatorii vor fi numiþi prin însãºi hotãrârea judecãtoreascã.
  (2) În cazul dizolvãrii prevãzute de art. 57, lichidatorii vor fi numiþi
de cãtre adunarea generalã, sub sancþiunea lipsirii de efecte juridice a
hotãrârii de dizolvare.
  (3) În toate cazurile, mandatul consiliului director înceteazã o datã cu
numirea lichidatorilor.
  (4) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice,
autorizate în condiþiile legii.@
  __________
  @Alineatul (4) a fost modificat prin art. I pct. 45 din Legea nr.
246/2005.

  Art. 62. -
(1) Imediat dupã intrarea lor în funcþie, lichidatorii vor face inventarul
ºi vor încheia un bilanþ care sã constate situaþia exactã a activului ºi
pasivului asociaþiei sau ale fundaþiei.
  (2) Lichidatorii sunt obligaþi sã primeascã ºi sã pãstreze registrele ºi
orice alte acte ale asociaþiei sau fundaþiei. De asemenea, ei vor þine un
registru cu toate operaþiunile lichidãrii în ordinea datei acestora.
  (3) Lichidatorii îºi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.
  Art. 63. -
(1) Lichidatorii sunt obligaþi sã continue operaþiunile juridice în curs, sã
încaseze creanþele, sã plãteascã creditorii ºi, dacã numerarul este
insuficient, sã transforme ºi restul activului în bani, procedând la
vânzarea prin licitaþie publicã a bunurilor mobile ºi imobile.
  (2) Lichidatorii pot realiza numai acele operaþiuni noi care sunt
necesare finalizãrii celor aflate în curs.
  Art. 64. -
(1) Suma cuvenitã creditorului cunoscut care refuzã sã primeascã plata
creanþei sale se va consemna în contul sãu.
  (2) Dacã plata creanþei nu se poate face imediat sau atunci când creanþa
este contestatã, lichidarea nu se va declara terminatã înainte de a se
garanta creditorii.
  Art. 65. - În orice caz, lichidatorii nu pot încheia operaþiunile ºi nu
pot remite celor în drept contul gestiunii decât dupã expirarea unui termen
de 6 luni de la publicarea dizolvãrii asociaþiei sau fundaþiei.
  Art. 66. - Lichidatorii rãspund solidar pentru daunele cauzate
creditorilor din culpa lor.
  Art. 67. - Atât faþã de asociaþie sau fundaþie, cât ºi faþã de asociaþi
sau, dupã caz, fondatori, lichidatorii sunt supuºi regulilor mandatului.
  Art. 68. -
(1) Dupã terminarea lichidãrii, lichidatorii sunt obligaþi ca în termen de
douã luni sã depunã bilanþul, registrul jurnal ºi un memorandum, declarând
operaþiunile de lichidare la Registrul asociaþiilor ºi fundaþiilor al
judecãtoriei în a cãrei circumscripþie teritorialã îºi are sediul asociaþia
sau fundaþia.
  (2) Lichidatorii sunt obligaþi sã îndeplineascã toate procedurile pentru
publicarea lichidãrii ºi radierea asociaþiei sau fundaþiei din Registrul
asociaþiilor ºi fundaþiilor.
  (3) Publicarea lichidãrii se face prin afiºarea la uºa instanþei în a
cãrei circumscripþie teritorialã îºi are sediul persoana juridicã, în termen
de douã luni de la terminarea lichidãrii.
  Art. 69. - Dacã în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanþului
nu se înregistreazã nici o contestaþie, bilanþul se considerã definitiv
aprobat ºi lichidatorii, cu autorizarea judecãtoriei, vor remite celor în
drept bunurile ºi sumele rãmase de la lichidare, împreunã cu toate
registrele ºi actele asociaþiei sau fundaþiei ºi ale lichidãrii. Numai dupã
aceasta lichidatorii vor fi consideraþi descãrcaþi ºi li se va elibera, în
acest scop, un act constatator.
  Art. 70. -
(1) Contestaþiile la bilanþul lichidatorilor se pot formula de orice
persoanã interesatã la judecãtoria în a cãrei circumscripþie teritorialã se
aflã sediul persoanei juridice lichidate.
  (2) Toate contestaþiile se soluþioneazã printr-o singurã hotãrâre.
Sentinþa pronunþatã de judecãtorie este executorie ºi este supusã numai
recursului.
  (3) Dupã terminarea lichidãrii, lichidatorii trebuie sã cearã radierea
asociaþiei sau fundaþiei din Registrul asociaþiilor ºi fundaþiilor.
  Art. 71. -
(1) Asociaþia sau fundaþia înceteazã a fiinþa la data radierii din Registrul
asociaþiilor ºi fundaþiilor.@
  (2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat
lichidatorilor, în condiþiile prevãzute la art. 69, prin care se atestã
descãrcarea acestora de obligaþiile asumate.
  __________
  @Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 46 din Legea nr.
246/2005.

  Art. 72. - Dispoziþiile prezentului capitol referitoare la dizolvarea ºi
lichidarea asociaþiilor ºi fundaþiilor se aplicã, în mod corespunzãtor, ºi
în privinþa dizolvãrii ºi lichidãrii federaþiilor. Instanþa competentã este
tribunalul în a cãrui circumscripþie teritorialã se aflã sediul federaþiei
supuse dizolvãrii ºi lichidãrii.

  CAPITOLUL X
 Registrul naþional al persoanelor juridice fãrã scop patrimonial

  Art. 73. -
(1) Se constituie Registrul naþional al persoanelor juridice fãrã scop
patrimonial - asociaþii, fundaþii ºi federaþii -, denumit în continuare
Registrul naþional, în scopul evidenþei centralizate a acestora.
  (2) Registrul naþional se þine de Ministerul Justiþiei prin direcþia de
specialitate.
  Art. 74. -
(1) În scopul constituirii ºi funcþionãrii Registrului naþional, instanþele
judecãtoreºti sunt obligate ca, din oficiu, sã comunice Ministerului
Justiþiei copii de pe hotãrârile judecãtoreºti rãmase irevocabile privind
constituirea, modificarea ºi încetarea oricãrei asociaþii, fundaþii sau
federaþii, precum ºi de pe înscrisurile doveditoare, în termen de 3 zile de
la data rãmânerii irevocabile a fiecãrei hotãrâri judecãtoreºti.
  (2) Asociaþiile ºi fundaþiile recunoscute ca fiind de utilitate publicã
sunt obligate sã comunice Ministerului Justiþiei, în extras, copii de pe
rapoartele de activitate ºi situaþiile financiare anuale, însoþite de dovada
eliberatã de Regia Autonomã «Monitorul Oficial» cã s-a solicitat publicarea
acestora ºi în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.@
  __________
  @Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 47 din Legea nr.
246/2005.

  Art. 75. -
(1) Registrul naþional al persoanelor juridice fãrã scop patrimonial este
public.
  (2) Ministerul Justiþiei este obligat sã elibereze, pe cheltuiala
persoanei solicitante, copii certificate de pe înregistrãrile efectuate în
Registrul naþional ºi de pe înscrisurile doveditoare.
  (3) Înscrisurile prevãzute la alin. (2) pot fi cerute ºi eliberate ºi
prin corespondenþã.
  (4) Datele din Registrul naþional pot fi redate ºi arhivate ºi sub formã
de înregistrãri pe microfilme ºi pe suporturi accesibile echipamentelor de
prelucrare automatã a datelor.

  CAPITOLUL XI
 Dispoziþii privind persoanele juridice strãine fãrã scop patrimonial@
  __________
  @Titlul capitolului XI a fost modificat prin art. I pct. 48 din Legea nr.
246/2005.

  Art. 76. -
(1) Persoanele juridice strãine fãrã scop patrimonial pot fi recunoscute în
România, sub condiþia reciprocitãþii, pe baza aprobãrii prealabile a
Guvernului, prin înscrierea în Registrul asociaþiilor ºi fundaþiilor de la
grefa Tribunalului Bucureºti, dacã sunt valabil constituite în statul a
cãrui naþionalitate o au, iar scopurile lor statutare nu contravin ordinii
publice din România.
  (2) În acest scop, reprezentanþii persoanelor juridice strãine trebuie
sã ataºeze la cererea de înscriere urmãtoarele documente, în copii
autentificate ºi traduceri legalizate:
  a) actul de constituire în statul a cãrui naþionalitate o au persoanele
juridice strãine;
  b) statutul (în mãsura în care existã ca act de sine stãtãtor);
  c) hotãrârea organului de conducere a acelei persoane juridice, prin care
se solicitã recunoaºterea în România;
  d) statutul viitoarei reprezentanþe în România a acelei persoane
juridice, cuprinzând prevederi referitoare la sediu, la capacitatea juridicã
ºi la persoanele care reprezintã persoana juridicã strãinã;
  e) hotãrârea Guvernului României de aprobare a cererii de recunoaºtere în
România a persoanei juridice solicitante.
  (3) Dispoziþiile art. 8-12 ºi ale art. 81 se aplicã în mod corespunzãtor.
  Art. 77. -
(1) Asociaþiile ºi fundaþiile constituite ca persoane juridice române de
cãtre persoane fizice sau juridice strãine pot dobândi pe întreaga duratã de
funcþionare dreptul de proprietate ºi orice alte drepturi reale asupra
terenurilor necesare pentru realizarea scopului pentru care au fost
constituite.
  (2) În cazul dizolvãrii ºi lichidãrii asociaþiilor ºi fundaþiilor
prevãzute la alin. (1), lichidatorii au obligaþia înstrãinãrii terenurilor
în termen de cel mult un an, numai cãtre persoane care au capacitatea
juridicã de a dobândi astfel de bunuri. Termenul de un an se calculeazã de
la data rãmânerii irevocabile a hotãrârii judecãtoreºti prin care se
constatã ori se dispune dizolvarea sau, dupã caz, de la data hotãrârii de
dizolvare voluntarã.
  (3) În cazul nerespectãrii termenului de un an pentru înstrãinarea
terenurilor prevãzute la alin. (2), instanþa competentã va dispune vânzarea
acestora prin licitaþie publicã.
  (4) În toate cazurile, bunurile rãmase dupã lichidare, inclusiv
terenurile neînstrãinate în condiþiile alin. (2) ºi (3) se atribuie cu
respectarea dispoziþiilor art. 60.

  CAPITOLUL XII
 Dispoziþii tranzitorii ºi finale

  Art. 78. - Prezenta ordonanþã intrã în vigoare în termen de 3 luni de la
data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Art. 79. - În termenul prevãzut la art. 78 Ministerul Justiþiei:
  a) va elabora ºi va adopta Regulamentul privind organizarea Registrului
asociaþiilor ºi fundaþiilor, Registrului federaþiilor, precum ºi a
Registrului naþional al persoanelor juridice fãrã scop patrimonial, care va
cuprinde ºi prevederi privind accesul la acest registru al persoanelor
juridice de drept public, al persoanelor juridice de drept privat, precum ºi
al persoanelor fizice;
  b) va stabili forma ºi conþinutul certificatelor de înscriere prevãzute
la art. 12 alin. (1) ºi la art. 17 alin. (3), precum ºi condiþiile de
eliberare a dovezii menþionate la art. 7 alin. (2) lit. d).@
  __________
  @Litera b) a fost modificatã prin art. I pct. 49 din Legea nr. 246/2005.

  Art. 80. - Dispoziþiile Decretului nr. 31/1954 privind persoanele fizice
ºi persoanele juridice se aplicã, în mod corespunzãtor, ºi asociaþiilor ºi
fundaþiilor, cu excepþia acelor dispoziþii care sunt contrare
reglementãrilor stabilite prin prezenta ordonanþã.
  Art. 81. - În privinþa asociaþiilor ºi fundaþiilor care au calitatea de
persoane juridice strãine sunt ºi rãmân aplicabile dispoziþiile art. 43 ºi
urmãtoarele din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor
de drept internaþional privat.
  Art. 82. - Cererile de autorizare a înfiinþãrii asociaþiilor,
fundaþiilor, federaþiilor sau uniunilor de persoane, aflate în curs de
soluþionare pe rolul instanþelor de judecatã legal învestite la data
intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe, vor continua sã fie soluþionate
de acele instanþe.
  Art. 83. -
(1) Asociaþiile ºi fundaþiile constituite, pânã la data intrãrii în vigoare
a prezentei ordonanþe, în condiþiile Legii nr. 21/1924 pentru persoanele
juridice (Asociaþii ºi Fundaþii) îºi pãstreazã personalitatea juridicã legal
dobânditã. Acestor asociaþii ºi fundaþii li se aplicã, de la data intrãrii
în vigoare a prezentei ordonanþe, regimul juridic prevãzut de aceasta.
  (2) Uniunile, federaþiile sau grupãrile de persoane juridice, astfel cum
sunt reglementate de Legea nr. 21/1924, îºi pãstreazã personalitatea
juridicã ºi, de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe, li se va
aplica regimul juridic al federaþiilor prevãzut de aceasta din urmã.
  Art. 84. -
(1) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanþe
registrele persoanelor juridice, aflate la grefa tribunalelor în
circumscripþiile cãrora funcþioneazã persoanele juridice de drept privat
prevãzute de Legea nr. 21/1924 vor fi transmise judecãtoriilor în ale cãror
circumscripþii teritoriale acestea îºi au sediul.
  (2) În acelaºi termen, registrele uniunilor ºi federaþiilor, aflate la
grefa curþilor de apel în circumscripþiile cãrora funcþioneazã uniunile ºi
federaþiile prevãzute de Legea nr. 21/1924, vor fi transmise tribunalelor în
circumscripþiile cãrora acestea îºi au sediul.
  (3) În vederea constituirii Registrului naþional prevãzut la art. 73, în
termenul menþionat la alin. (1), instanþele judecãtoreºti sunt obligate sã
transmitã Ministerului Justiþiei copii de pe registrele asociaþiilor ºi
fundaþiilor, precum ºi de pe registrele uniunilor ºi federaþiilor, aflate la
grefa acestora.
  Art. 85. - Persoanele juridice de utilitate publicã - asociaþii, fundaþii
sau alte organizaþii de acest fel - înfiinþate prin legi, ordonanþe,
decrete-lege, hotãrâri ale Guvernului sau prin orice alte acte de drept
public nu intrã sub incidenþa prevederilor prezentei ordonanþe, ci rãmân
supuse reglementãrilor speciale care stau la baza înfiinþãrii ºi
funcþionãrii lor.
  Art. 86. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe se abrogã
Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociaþii ºi Fundaþii),
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 6 februarie
1924, cu modificãrile ulterioare, precum ºi orice alte dispoziþii contrare.

  PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

                          Contrasemneazã:
                          ---------------
                   p. Ministru de stat, ministrul
justiþiei,
                          Flavius Baias,
                          secretar de stat
                        Ministrul finanþelor,
                         Decebal Traian Remeº


  Bucureºti, 30 ianuarie 2000.
  Nr. 26.


-- 
Cu stima,
Goga Aurelian Liviu

GOGA AURELIAN LIVIU
-----------------------------------
liviu la goga.ro
Tel: +40 - 720 93 67 93
Fax: +40 - 0368 - 81 40 69
www.goga.ro
-----------------------------------
-- 
Prezentul mesaj este confidential si apartine lui Goga Aurelian Liviu. El se
adreseaza numai persoanei mentionate ca destinatar, precum si altor persoane
autorizate sa-l primeasca. In cazul in care nu sunteti destinatarul vizat,
va aducem la cunostinta ca dezvaluirea, copierea, distribuirea sau initierea
unor actiuni pe baza prezentei informatii sunt strict interzise si atrag
raspunderea juridica. Daca ati primit acest mesaj dintr-o eroare, va rugam
sa ne anuntati imediat, ca raspuns la mesajul de fata, si sa-l stergeti apoi
din sistemul dumneavoastra. Apreciem si va multumim pentru cooperare.

This message is confidential and it is property of Goga Aurelian Liviu. It
is exclusively destined to the person mentioned as addressee, as well as to
any other person authorized to receive it. In case you are not the intended
addressee, we hereby inform you that the disclosure, copying or distribution
of the present information, or the initiation of any action based on it, are
strictly forbidden and determine legal responsibility. If you have received
it by mistake please let us know by reply and then delete it from your
system. We appreciate your cooperation. Thank you!
-------------- partea urmãtoare --------------
Un ata?ament HTML a fost eliminat  
URL: http://liste.softwareliber.ro/pipermail/gsl/attachments/20090129/d44f8ec6/attachment.htm 


More information about the GSL mailing list